Advokat Astrum

APOSTILLE

OM APOSTILLE

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Varje handling som ska förses med apostille måste vara försedd med följande:


 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
 • Personens befattning vid myndigheten


Apostille utfärdas direkt på dokument som är undertecknade och utfärdade av myndighetspersoner i dess myndighetskapacitet.


Apostille utfärdas däremot ej direkt på dokument utfärdade av privatpersoner eller bolag. Detta innebär att sådana dokument måste legaliseras först av en Notarius Publicus och därefter kan en annan Notarius Publicus apostillera dokumentet.


Alla länder är inte medlemmar i konventionen och det är heller inte nödvändigt att apostillera alla dokument som ska till ett medlemsland. Då det ofta innebär en merkostnad att apostillera en handling är det viktigt att Du kontrollerar om dina dokument ska apostilleras enligt Haagkonventionen.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:


 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok