Advokat Astrum

TVISTER


Arbetsrätt

Uppsägningar

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i tvister avseende uppsägningar. Vi har erfarenhet som ombud för såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden avseende uppsägning.


En anställning upphör antingen genom uppsägning av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren genom uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist samt genom avsked. En uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad. I det fall en uppsägning inte är sakligt grundad kan uppsägningen bli ogiltigförklarad efter begäran från arbetstagaren. Om en uppsägning ogiltigförklaras har arbetstagaren rätt att återfå sin tjänst och får också i detta fall rätt till skadestånd till följd av att uppsägningen varit felaktig.


En uppsägning måste grunda sig på tillräckligt starka skäl för att vara sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av personliga skäl behöver arbetsgivaren kunna påvisa att påstådda överträdelser har inträffat och att överträdelserna tillsammans är tillräckligt starka för att motivera uppsägning. Även ifråga om ärenden avseende uppsägning på grund av arbetsbrist ska uppsägningen vara motiverat av ett organisatoriskt behov och inte av annan orsak. Vidare är arbetsgivaren ifråga om uppsägningsärenden skyldig att utreda om det finns möjlighet att undvika uppsägning. Detta kan ske genom att arbetstagaren omplaceras till en annan tjänst. Först sedan det visat sig inte vara möjligt att omplacera arbetstagaren har arbetsgivaren laglig grund att säga upp arbetstagaren.


På Advokatfirman Astrum åtar vi oss ärenden avseende uppsägning. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.


Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett uppsägningsärende.Avsked

På advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden om avsked.


När en arbetstagare omedelbart får lämna sin anställning utan föregående uppsägningstid är det fråga om ett avsked. För att en arbetstagare omedelbart ska skiljas från tjänsten genom avsked ska arbetstagaren grovt ska ha åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. Det är inte tillräckligt att skäl för uppsägning föreligger. Avsked kan heller inte ske på grund av arbetsbrist.


Precis som ifråga om uppsägning ska ett avsked vara sakligt motiverat. Skälen måste vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens anställning omedelbart upphör. I annat fall kan arbetstagaren ogiltigförklara avskedet och få skadestånd från sin arbetsgivare.


På Advokatfirman Astrum åtar vi oss ofta uppdrag som ombud i ärenden avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.


Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett ärende om avsked.

Fastighetsrätt


På Advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister gällande uppsägning av hyresavtal av lokaler där det bedrivs affärsverksamhet.


Det indirekta besittningsskyddet

Det indirekta besittningsskyddet innebär att om värden säger upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring till hyrestidens utgång så måste lokalhyresgästen flytta om parterna inte enas om nytt avtal. Hyresgästen är då enligt huvudregeln istället berättigad till ersättning av värden (se undantagen under rubriken ”De besittningsbrytande grunderna”).


En lokalhyresgäst erhåller ett indirekt besittningsskydd till lokalen om inte

(i)        hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd, eller

(ii)       hyresförhållandet upphör för att det är förverkat eller efter uppsägning i anledning av ej ställd säkerhet.


Det är viktigt att i sammanhanget skilja på begreppen ”hyrestid” och ”hyresförhållande”, då olika rättsverkningar är knutna till längden av dem. Hyrestid är den tid som är avtalad.


Hyresförhållandet är den faktiskt sammanlagda tid hyresgästen hyr lokalen.  Besittningsskyddet är knutet till hyresförhållandet.


De besittningsbrytande grunderna

Reglerna om hyresgästens rätt till ersättning vid uppsägning av hyresförhållandet är inte undantagslösa. Om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig förlängning, dvs saklig grund för att begära avflyttning, utgår inte ersättning även om hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd.


De besittningsbrytande grunderna är angivna i fem punkter i hyreslagen

  • Misskötsamhet av hyresgästen.
  • Huset ska rivas.
  • Huset ska genomgå större ombyggnad.
  • Hyresvärden anses ha befogad anledning att vägra förlängning, den s.k. generalklausulen.

Hyresvärdens skäl för avflyttning ska emellertid alltid vägas mot hyresgästens intresse att få behålla lokalen. Vid denna prövning bör beaktas sådana omständigheter på hyresgästens sida som dennes behov av lokalen och möjligheter att erhålla annan lämplig lokal, den tid hyresgästen bedrivit sin verksamhet i lokalen och arten av denna verksamhet, beroende av viss kundkrets eller visst läge osv.


Att hyresvärden erbjudit hyresgästen viss ekonomisk gottgörelse eller förlängning av hyresavtalet under viss begränsad tid eller anvisat annan lokal ska vid den allmänna intresseavvägningen räknas hyresvärden till godo. Om hyresvärdens skäl bedöms väga mindre tungt än hyresgästens intresse att få behålla lokalen blir hyresvärden ersättningsskyldig.