Advokat Astrum

FAMILJERÄTT

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller mellan två blivande makar angående makarnas egendom d v s om all egendom eller viss egendomen ska utgöra giftorättsgods eller enskild egendom.


Vi på Advokatfirman Astrum kan hjälpa till med upprättande av äktenskapsförord; antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Bodelning

I samband med att ett äktenskap upplöses; genom äktenskapsskillnad eller genom att en av makarna avlider, ska en bodelning göras.


En sådan innebär att makarnas egendom eller värdet av denna, delas mellan dem. Det är endast en makes giftorättsgods som ingår i bodelningen medan en makes enskilda egendom inte ingår.


En bodelning är i första hand ett avtal mellan makarna men om man inte kan komma överens, finns det möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas. En sådan kan göra en tvångsbodelning, som sedan kan överprövas av domstol.


Bodelning behövs inte om det endast finns enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andre.


Det är också möjligt att göra en bodelning under pågående äktenskap om makarna är ense om detta.


En bodelning kan också ske vid upplösning av ett samboförhållande; dock endast avseende viss egendom enligt Sambolagen.


Advokatfirman Astrum kan hjälpa till med upprättande av bodelningsavtal; antingen efter genomgång med båda parter eller såsom ombud för en av parterna.

Äktenskapsskillnad resp. upplösning av samboförhållande

Om båda makarna i ett äktenskap vill skiljas, kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten för att få en dom om äktenskapsskillnad. En sådan ska föregås av minst 6 och högst 12 månaders betänketid, om det finns hemmavarande barn under 16 år och/eller minst en av makarna vill ha betänketid. Om endast en av makarna vill skiljas, kan denne ge in en stämningsansökan till tingsrätten.


I samband med att ett äktenskap upplöses alt. att ett samboförhållande upplöses, behöver andra frågor också lösas såsom vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden och bodelning- se nedan.

Umgänge


De flesta barn har behov av ett umgänge med den förälder de inte bor stadigvarande med. Behovet varierar beroende av barnets individuella särdrag, barnets ålder och förälderns förmåga.


Är föräldrarna överens om umgänget kan de skriva ett avtal om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.


Är föräldrarna inte överens kan det vara lämpligt att anlita en jurist som ombud för att försöka lösa tvisten.

Vårdnad

Är föräldrar överens kan de begära att enskild vårdnad övergår till gemensam vårdnad genom gemensam anmälan till Skatteverket.


Har de gemensam vårdnad men vill ha enskild vårdnad kan de skriva ett avtal hos Socialtjänsten om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.


Gemensam vårdnad innebär att alla viktiga juridiska beslut som t.ex. val av skola och ansökan om pass för barnen måste båda föräldrarna samtycka till. De flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn men för att det ska fungera även efter en separation, krävs att föräldrarna har god förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra samt förmåga att se och tillgodose barnens behov före sina egna. När detta inte fungerar brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna.


I flera fall är det lämpligt att anlita advokater som ombud för att försöka lösa tvisten på ett, både för barnet och föräldrarna, så smidigt och konfliktfritt sätt som möjligt.

Kvarsittanderätt

I samband med separation kan frågan om vem av parterna som ska sitta kvar i det gemensamma hemmet uppstå, varvid vi på Advokatfirman Astrum som ombud för dig kan föra din talan vid förhandling eller i rätten.

Boende

Barn kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller också bo växelvis.


Är vårdnadshavarna överens, kan de skriva ett avtal om detta hos Socialtjänsten, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.

Verkställighet

Att avtalet eller domen avseende vårdnad, boende och umgänge är verkställbar, innebär att den kan gå att genomdriva med stöd av vite eller hämtning. För detta krävs dock att talan väcks vid domstol och att verkställigheten inte strider mot barnets bästa.